2-4 Savannah Ave Kingston 20 Jamaica
Savannah Road Portmore Saint Catherine Parish JM
876-925-3524876-925-3524